วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับโอวาทจาก พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓เด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน นักเร Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เบญจมราชาลัยนิทรรศ ๖๓” Open House 2020

วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยเหลืองานวัดสุทัศนเทพวรารามนส่วนของการจัดเตรียมและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘๐๐ รูป

วันที่ ๒๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และเก็บออม

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …