คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค

คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กราบมุทิตาสักการะ และนำนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน ๑๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.นางสาวกาญ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์​ขอขอบพระคุณนายสุริยชัย​ รวิวรรณ​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร​ ที่มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์​ ชีวังกูร​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา​ ที่เข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารเช้าอาหารกลางวัน​ งานเวรยามรักษาความปลอดภัย​ การดำเนินงานงบซ่อมแซม​ปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ในความเมตตาให้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพ Read More …