พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ รวมมูลค่า ๒๓๗,๐๐๐ บาท ในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ คุณกัลยา สุสมบูรณ์ และครอบครัว มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน (LEHACO Antibacterial Face Mask) จำนวน ๕๐ กล่อง ๒,๕๐๐ ชิ้น เพื่อร่วมกันรณรงค์การควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณ คุณนันทัชพร เจริญธรรมมานนท์ พร้อมครอบครัว จาก ห้างทอง ซี.เอ็น.โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารว่าง ๒๐๐ ชิ้น และยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด มอบให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุ Read More …

พิธีมอบเครื่องปรับอากาศ จากคุณณรงค์ แต่โสภาพงษ์ คุณสุคนธ์ทิพย์ ป้องกันภัย (แต่โสภาพงษ์) ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมามอบ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๓๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง มูลค่า ๘๔,๐๐๐ บาท

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓พิธีมอบเครื่องปรับอากา Read More …

คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม (แต่โสภาพงษ์) ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องแบบ ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด เชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙)

วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่ว Read More …