ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย

วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายรับเสด็จ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย การประกวดโคมแขวน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐวดี กติกา น้องอุ๋มอิ๋ม ได้รางวัลชนะเลิศ และเด็กชายณัฐพล มูลมา น้องวิน ลำดับที่ ๖ การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้ารับโล่เกียรติคุณจากนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

เด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมพิธีรับทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒โครงงานรถพลังงานยาง จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแ Read More …